Vanish Gold oxi action odstraňovač skvrn 940ml Zobrazit větší

Vanish Gold oxi action odstraňovač skvrn 940ml

Nový produkt

Odstraňovač skvrn

Více informací

254,90 Kč

Více informací

Regulovaný název výrobku

Odstraňovač skvrn

Bezpečnostní varování

Nebezpečné látky: peroxid vodíku, benzensulfonová kyselina, C 10-13, alkyl deriváty, sodné soli, alkoholy ethoxylované, C 12-14, alkoholy C 13-15 lineární a větvené, ethoxylované.

- Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

- Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Při požití:
Necítíte-li se dobře volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

- Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s chlórovými bělícími činidly.

Nebezpečí
Způsobuje vážné poškození očí.

Složení

5-15%: kyslíkové bělící činidlo, neiontové povrchově aktivní látky, <5%: optické zjasňovače, parfém, citronelol, hexylcinnamal

Způsob skladování

Typ - Trvanlivé

Příprava a použití

Praní
Přidejte spolu s vaším pracím prostředkem.
- na odolné a zaschlé skvrny x120ml.
- běžné skvrny x60ml.

Namáčení
Po namáčení vyperte jako obvykle. Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před opláchnutím drhněte.

Před praním
Po drhnutí, naplňte dávkovací odměrku podle návodu k praní a dejte do bubnu pračky.

Doporučení k použití:
- Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku.
- Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě. Opláchněte a nechejte oschnout.
- Po vyprání nebo ošetření oděvů pomocí přípravku Vanish Gold nechejte oschnout mimo dosah zdrojů přímého tepla a přímého slunečního záření.
- Když budete používat Vanish před praním, použijte vlažnou vodu.
- Pro dosažení nejlepších výsledků se může stát, že bude nutno zopakovat určité části postupu.
- Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění.
- Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy).
- Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím.
- Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut.