Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v NakupteSi.cz


Obchodní podmínky internetového obchodu (dále jen „VOP“) se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi.

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.

 

1. Úvodní ustanovení

Prodávajícím je Nakuptesi.cz, IČ: 74434951, se sídlem Ježkova 7, Brno-sever, 638 00 Brno.

Zákazníkem je spotřebitel, který je plnoletý a způsobilý k právním úkonům, případně jedná se souhlasem svého zákonného zástupce.

Zákazník je povinen při zahájení obchodních vztahů s prodávajícím, nejpozději současně s první objednávkou, předat prodávajícímu své aktuální a pravdivé kontaktní údaje, nutné pro jeho identifikaci a bezproblémové vyřízení objednávky. Mezi tyto údaje patří zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, bydliště a úplná dodací adresa. Zákazník upozorní prodávajícího na změnu kontaktních údajů a to nejpozději před učiněním další objednávky, nebo nejpozději před datem, kdy má dojít k dalšímu zaslání zboží nebo nabídky.

Obrázky na portálu Nakuptesi.cz jsou ilustrativní. Rozhodující jsou popisky zboží vedle fotografie.

Znění těchto VOP je Nakuptesi.cz oprávněna kdykoliv bez dalšího jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Zákazník objednává zboží na základě nabídky prodávajícího. Prodávající nabízí zboží na internetových stránkách www.nakuptesi.cz, prostřednictvím telefonu, dopisu, e-mailu případně dalšími adresnými i neadresnými způsoby komunikace.

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Při první objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v e-shopu, kontrola objednávky a stavu jejího vyřizování. Pokud neodejde kopie objednávky na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu, je nutné prodávajícího kontaktovat na vybraných tel. číslech nebo emailem.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Přijetím objednávky prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a podle práva platného v České republice. Přijatá jednotlivá objednávka (kupní smlouva) je prodávajícím uchovávána minimálně po dobu 2 měsíců od doručení objednávky technologicky odpovídajícím způsobem (uložením objednávky z internetových stránek v databázi atd.) za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Změna objednávky

Zákazník je oprávněn svoji objednávku změnit nejpozději do 16:00 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém bude zboží doručeno zákazníkovi.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku lze stornovat pouze telefonicky, pouze do okamžiku zahájení expedice objednaného zboží. V takovém případě má Nakuptesi.cz nárok na náhradu všech výdajů, včetně škody, které ji v souvislosti s takovým zrušením objednávky vznikly.


Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy.

V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen ihned oznámit tuto skutečnost prodávajícímu telefonicky či e-mailem a doručit zboží prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží (v závislosti na trvanlivosti potravin). Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně a účelně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Následně, do 30 dnů, bude zákazníkovi převedena příslušná částka, která bude snížena o poštovné a další prokazatelné náklady spojené především s expedicí.

 

4. Dodání zboží                      

Zboží je kupujícímu doručováno kurýrem Nakuptesi.cz

Pokud uskutečníte objednávku do 15:30, je Vámi vybrané zboží expedováno následující den, v čase Vámi zvoleném při potvrzení objednávky (platí zatím pouze pro Brno - vybranou lokalitu). V případě nedostupnosti zboží budete kontaktováni, telefonicky/mailem, zda chcete v objednávce pokračovat, či ji stornovat.

Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího v daném termínu doručení (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu na místě doručení. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Platné ceny za dopravu zboží k zákazníkovi jsou vždy zveřejněny na internetových stránkách www.nakuptesi.cz nebo v bodě VI Obchodních podmínek níže.

 

  1. Dopravné a platby

Po Brně a okolí do 20 km je cena dopravného závislá na velikosti objednávky:

• Nákup od 500,- Kč do 999,- Kč dovoz za 99,- Kč vč. DPH

• Nákup od 1000,- Kč do 1499,- Kč dovoz za 49,- Kč vč. DPH

• Nákup nad 1500,-Kč dovoz ZDARMA

 

Minimální hodnota objednávky je 500 Kč.

V okolí Brna, nad 20 km a dále, je cena dopravného závislá na velikosti objednávky. Cena dopravy objednávky bude stanovena individuálně na základě telefonické či elektronické konzultace.

 

Způsob platby:

• HOTOVĚ při předání zboží

• NA FAKTURU se splatností 10 dní. Faktura bude vystavena spolu s předáním zboží. Při první objednávce může být požadována platba v hotovosti nebo platba  bankovním převodem předem. V takovém případě vás bude kontaktovat administrativní pracovník.

• BANKOVNÍ PŘEVODEM PŘEDEM

Po telefonické domluvě možnost platba na zálohovou faktur. Může být požadována při objednávkách nad 15 000kč.

Zákazník bere na vědomí, že v případě neuhrazení či pozdního uhrazení zboží může prodávající: pozdržet odeslání zboží zákazníkovi v případě, že zboží ještě nebylo odesláno až do doby, než zákazník zaplatí přistoupit k vymáhání pohledávek včetně případného úroku z prodlení. Vedle sjednané kupní ceny za zboží je prodávající oprávněn domáhat se rovněž náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním pohledávek včetně nákladů právního zastoupení ve výši stanovené příslušnou vyhláškou.

 

  1. Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu. Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

 

 7. Ochrana osobních údajů

Odesláním osobních údajů vyjadřuje zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů v znění Zákona zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje předané zákazníkem jsou důvěrné a budou použity k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a, pokud z těchto všeobecných obchodních podmínek nevyplývá jinak, nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání apod.).

Zákazník dává i Nakuptesi.cz případně dalším příjemcům, souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem:

-          provozování internetového obchodu k prodeji zboží, zejména přijetí objednávky, jejímu zpracování, doručení zboží do místa určení, platebních transakcí, vyúčtování kupní ceny za zboží, komunikaci se zákazníkem během realizace objednávky apod.;

-          poskytnutí informací zákazníkovi o produktech, službách a slevových nabídkách Nakuptesi .cz(zejména e-mailem).

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, aktualizaci nebo doplnění.

 

8. Záruka a reklamace

Na objednaný výrobek poskytuje provozovatel záruku jaká je uvedená na výrobku od konkrétního výrobce.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

1.    běžným opotřebením,

2.    uplynutím doby použitelnosti,

3.    skladováním nebo používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

4.    mechanickým opotřebením,

5.    neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

6.    zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (např. zboží nebude v záruční lhůtě, zboží bude poškozeno, nebude odpovídat kvalitě, nebude čerstvé atd.), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Pokud nastane situace, že doručený nákup (výrobek) nebude v záruční lhůtě, nebo bude jinak poškozený, kontaktujte nás prosím na info@nakupteSi.cz nebo tel. 777 607 252 a my se budeme snažit Vaši reklamaci vyřídit k Vaší spokojenosti.

 

9. Závěrečné ustanovení

Tyto VOP upravují podmínky koupě a prodeje zboží v Internetovém obchodě a okamžikem uzavření Kupní smlouvy se Zákazníkem se stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy.

VOP se řídí českým právním řádem a k řešení sporů v souvislosti s prodejem zboží v Internetovém obchodě jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy ČR.

Nastane-li situace, že některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane nebo bude takovým shledáno, použije se namísto takového neplatného ustanovení, ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost jejich ostatních ustanovení.

Nakuptesi.cz je oprávněna kdykoli změnit VOP, přičemž nové znění VOP je účinné okamžikem jejich zveřejnění na Internetové stránce. Má se za to, že Zákazník, který objednává zboží prostřednictvím Internetového obchodu poté, co změna VOP nabyla účinnosti, s novým zněním VOP souhlasí.

Kontaktní údaje - adresa elektronické pošty je: info@nakuptesi.cz, telefon: 777 607 252.  Ja­kékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@nakuptesi.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2016.

 


Košík 0 x Produkty (prázdný)    

Žádné produkty

Bude determinováno Doručení
0,00 Kč DPH
0,00 Kč Celkem

K pokladně